• Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 6: Đại số Boole

  Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 6: Đại số Boole

  Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 6: Đại số Boole, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm cơ bản về Đại số Boole; các tiên đề của đại số Boole; các định lý của đại số Boole; dạng chính tắc của hàm Boole; chuyển đổi giữa các dạng chính tắc;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p stu 27/05/2022 29 0

 • Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 7: Internet – truyền thông – đa phương tiện

  Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 7: Internet – truyền thông – đa phương tiện

  Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 7: Internet – truyền thông – đa phương tiện cung cấp cho người học những kiến thức như: Các dịch vụ cơ bản của Internet; trình duyệt web – web browser; các tiện ích của Internet; cách kết nối Internet; khái niệm đa phương tiện; phương tiện truyền thông phổ biến;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p stu 27/05/2022 20 0

 • Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 8: Mạng máy tính - Các mối đe dọa hệ thống thông tin

  Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 8: Mạng máy tính - Các mối đe dọa hệ thống thông tin

  Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 8: Mạng máy tính - Các mối đe dọa hệ thống thông tin, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các loại hệ thống mạng; mạng diện rộng WAN; Xu hướng tấn công hệ thống thông tin; các phần mềm độc hại; giải pháp đảm bảo an toàn thông tin;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p stu 27/05/2022 24 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 1 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 1 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu Ngôn ngữ C và Borland C; Các kiểu dữ liệu cơ sở; Hằng, Biến, Mảng; Cấu trúc của chương trình C. Mời các bạn cùng tham khảo!

   85 p stu 20/04/2022 30 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 2 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 2 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 2 Biểu thức và các phép toán, cung cấp cho người học những kiến thức như: Biểu thức; Các phép toán; Biểu thức điều kiện; Bài tập minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p stu 20/04/2022 27 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 3 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 3 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 3 Nhập xuất dữ liệu trong C, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các hàm nhập xuất thuộc stdio.h; Các hàm nhập xuất thuộc conio.h; Bài tập minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p stu 20/04/2022 30 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 4 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 4 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 4 Cấu trúc điều khiển trong C, cung cấp cho người học những kiến thức như: Câu lệnh if; Câu lệnh switch; Vòng lặp for; Vòng lặp while; Vòng lặp do...while; Câu lệnh goto. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p stu 20/04/2022 26 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 5 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 5 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 5 Hàm và cấu trúc chương trình, cung cấp cho người học những kiến thức như: Hàm và chương trình; Ví dụ về chương trình có hàm; Cách viết một hàm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p stu 20/04/2022 25 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 6 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 6 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 6 Kiểu dữ liệu mảng, liệt kê và cấu trúc, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiểu dữ liệu Mảng (Array); Kiểu dữ liệu liệt kê (Enum); Kiểu dữ liệu cấu trúc (Struct). Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p stu 20/04/2022 29 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 7 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 7 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 7 Con trỏ và cấp phát bộ nhớ động, cung cấp cho người học những kiến thức như: Con trỏ và địa chỉ; Cấp phát và giải phóng bộ nhớ động. Mời các bạn cùng tham khảo!

   43 p stu 20/04/2022 24 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 8 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 8 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 8 Chuỗi ký tự và tập tin, cung cấp cho người học những kiến thức như: Chuỗi ký tự; Tập tin. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p stu 20/04/2022 27 0

 • Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 8 - Nguyễn Thị Mai Trang

  Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 8 - Nguyễn Thị Mai Trang

  Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 8 Đồ họa, với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được các thành phần quan trọng trong thư viện GDI+ được sử dụng để vẽ; Sử dụng các đối tượng thuộc lớp Graphics để vẽ đường, vẽ và tô màu các đối tượng hình học, hiển thị văn bản và hình ảnh; Xây dựng được ứng dụng vẽ bằng chuột.

   29 p stu 20/04/2022 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số