• Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 1 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 1 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu Ngôn ngữ C và Borland C; Các kiểu dữ liệu cơ sở; Hằng, Biến, Mảng; Cấu trúc của chương trình C. Mời các bạn cùng tham khảo!

   85 p stu 20/04/2022 4 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 2 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 2 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 2 Biểu thức và các phép toán, cung cấp cho người học những kiến thức như: Biểu thức; Các phép toán; Biểu thức điều kiện; Bài tập minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p stu 20/04/2022 4 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 3 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 3 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 3 Nhập xuất dữ liệu trong C, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các hàm nhập xuất thuộc stdio.h; Các hàm nhập xuất thuộc conio.h; Bài tập minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p stu 20/04/2022 4 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 4 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 4 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 4 Cấu trúc điều khiển trong C, cung cấp cho người học những kiến thức như: Câu lệnh if; Câu lệnh switch; Vòng lặp for; Vòng lặp while; Vòng lặp do...while; Câu lệnh goto. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p stu 20/04/2022 3 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 5 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 5 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 5 Hàm và cấu trúc chương trình, cung cấp cho người học những kiến thức như: Hàm và chương trình; Ví dụ về chương trình có hàm; Cách viết một hàm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p stu 20/04/2022 3 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 6 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 6 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 6 Kiểu dữ liệu mảng, liệt kê và cấu trúc, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiểu dữ liệu Mảng (Array); Kiểu dữ liệu liệt kê (Enum); Kiểu dữ liệu cấu trúc (Struct). Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p stu 20/04/2022 4 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 7 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 7 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 7 Con trỏ và cấp phát bộ nhớ động, cung cấp cho người học những kiến thức như: Con trỏ và địa chỉ; Cấp phát và giải phóng bộ nhớ động. Mời các bạn cùng tham khảo!

   43 p stu 20/04/2022 3 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 8 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 8 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 8 Chuỗi ký tự và tập tin, cung cấp cho người học những kiến thức như: Chuỗi ký tự; Tập tin. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p stu 20/04/2022 3 0

 • Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 8 - Nguyễn Thị Mai Trang

  Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 8 - Nguyễn Thị Mai Trang

  Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 8 Đồ họa, với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được các thành phần quan trọng trong thư viện GDI+ được sử dụng để vẽ; Sử dụng các đối tượng thuộc lớp Graphics để vẽ đường, vẽ và tô màu các đối tượng hình học, hiển thị văn bản và hình ảnh; Xây dựng được ứng dụng vẽ bằng chuột.

   29 p stu 20/04/2022 2 0

 • Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 7 - Nguyễn Thị Mai Trang

  Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 7 - Nguyễn Thị Mai Trang

  Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 7 Làm việc với File và Thư mục, với mục tiêu giúp các bạn có thể tạo, đọc, ghi và cập nhật được file; Sử dụng được lớp File và Directory để truy xuất được thông tin về file và thư mục lưu trữ trên máy tính; Thao tác thành thạo khi truy cập file tuần tự; Sử dụng được các lớp FileStream, StreamReader,...

   11 p stu 20/04/2022 2 0

 • Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 6 - Nguyễn Thị Mai Trang

  Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 6 - Nguyễn Thị Mai Trang

  Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 6 với mục tiêu giúp các bạn có thể mô tả, khởi tạo và sử dụng thành thạo kiểu dữ liệu mảng trong lập trình; Mô tả, khởi tạo và sử dụng thành thạo các kiểu dữ liệu tập hợp trong .Net; Mô tả, khởi tạo và sử dụng thành thạo kiểu dữ liệu chuỗi trong lập trình; Sử dụng thành thạo lớp StringBuilder khi...

   23 p stu 20/04/2022 3 0

 • Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 5 - Nguyễn Thị Mai Trang

  Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 5 - Nguyễn Thị Mai Trang

  Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 5 Sự kiện bàn phím và chuột, với mục tiêu giúp các bạn có thể nắm bắt và xử lý các sự kiện từ bàn phím; Nắm bắt và xử lý các sự kiện từ chuột. Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p stu 20/04/2022 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số