• Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Bài 9 - Lập trình tổng quát

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Bài 9 - Lập trình tổng quát

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng: Bài 9 - Lập trình tổng quát" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Giới thiệu về lập trình tổng quát và cách thực hiện trong các ngôn ngữ lập trình; Giới thiệu về collection framework với các cấu trúc tổng quát: List, HashMap, Tree, Set, Vector,… ; Định nghĩa và sử dụng Template và ký tự đại diện...

   68 p stu 21/11/2023 2 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 11 - Lập trình giao diện với JavaFX

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 11 - Lập trình giao diện với JavaFX

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng: Bài 11 - Lập trình giao diện với JavaFX" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Giới thiệu giao diện với JavaFX; Cài đặt JavaFX; Các thành phần giao diện JavaFX; JavaFX - UI controls; JavaFX - Layout Panes; Mô hình xử lý sự kiện; Kéo thả giao diện với SceneBuilder. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   99 p stu 21/11/2023 4 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 12 - Phân tích thiết kế hướng đối tượng và biểu đồ lớp

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 12 - Phân tích thiết kế hướng đối tượng và biểu đồ lớp

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng: Bài 12 - Phân tích thiết kế hướng đối tượng và biểu đồ lớp" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Phân tích thiết kế hướng đối tượng; Biểu đồ lớp; Quan hệ giữa các lớp; Ví dụ và bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   63 p stu 21/11/2023 2 0

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Bài 8 - Đa hình

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Bài 8 - Đa hình

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng: Bài 8 - Đa hình" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Giới thiệu về upcasting và downcasting; Phân biệt liên kết tĩnh và liên kết động; Kỹ thuật đa hình; Ví dụ và bài tập về các vấn đề trên với ngôn ngữ lập trình Java. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   37 p stu 21/11/2023 2 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 1 - Tổng quan về lập trình hướng đối tượng

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 1 - Tổng quan về lập trình hướng đối tượng

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng: Bài 1 - Tổng quan về lập trình hướng đối tượng" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Tìm hiểu tổng quan về Công nghệ lập trình hướng đối tượng; Tìm hiểu về Đối tượng và Lớp; Tìm hiểu Ngôn ngữ lập trình Java; Cài đặt môi trường lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   47 p stu 21/11/2023 2 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 2 - Cú pháp Java cơ bản

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 2 - Cú pháp Java cơ bản

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng: Bài 2 - Cú pháp Java cơ bản" được biên soạn nhằm giúp các em sinh viên nắm được quy định cơ bản về định danh, câu lệnh, chú thích, và biến trong Java; Sử dụng thành thạo các kiểu dữ liệu nguyên thủy trong Java; Nắm được các loại toán tử, các cấu trúc điều khiển, và cấu trúc dữ liệu kiểu mảng trong...

   96 p stu 21/11/2023 2 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 5 - Các kỹ thuật xây dựng lớp và sử dụng đối tượng

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 5 - Các kỹ thuật xây dựng lớp và sử dụng đối tượng

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng: Bài 2 - Các kỹ thuật xây dựng lớp và sử dụng đối tượng" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Chồng phương thức; Thành viên ĐT và thành viên lớp; Truyền tham số cho phương thức; Một số lớp tiện ích trong Java; Ví dụ và bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   79 p stu 21/11/2023 2 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 6 - Kết tập và kế thừa

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 6 - Kết tập và kế thừa

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng: Bài 6 - Kết tập và kế thừa" được biên soạn nhằm giúp các em sinh viên giải thích về khái niệm tái sử dụng mã nguồn; Chỉ ra được bản chất, mô tả các khái niệm liên quan đến đến kết tập và kế thừa; So sánh kết tập và kế thừa; Biểu diễn được kết tập và kế thừa trên UML; Giải thích nguyên lý...

   53 p stu 21/11/2023 2 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 7 - Một số kỹ thuật trong kế thừa

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 7 - Một số kỹ thuật trong kế thừa

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng: Bài 7 - Một số kỹ thuật trong kế thừa" được biên soạn nhằm giúp các em sinh viên trình bày nguyên lý định nghĩa lại trong kế thừa; Phân biệt khái niệm đơn kế thừa và đa kế thừa; Giới thiệu về giao diện, lớp trừu tượng và vai trò của chúng; Ví dụ và bài tập về các vấn đề trên với ngôn ngữ lập...

   68 p stu 21/11/2023 2 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 10 - Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 10 - Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng: Bai 10 - Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ" được biên soạn với mục tiêu giải thích về ngoại lệ là gì và mô tả các lợi ích của việc xử lý ngoại lệ hướng đối tượng; Giải thích được mô hình xử lý ngoại lệ; Sử dụng khối try/catch/finally để bắt và xử lý ngoại lệ trong Java; Hiểu và biết cách sử...

   62 p stu 21/11/2023 2 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 3 - Trừu tượng hóa và đóng gói

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 3 - Trừu tượng hóa và đóng gói

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng: Bài 3 - Trừu tượng hóa và đóng gói" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Tìm hiểu bản chất, vai trò của trừu tượng hóa; Tìm hiểu về Đóng gói; Tìm hiểu cách xây dựng lớp, gói. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   44 p stu 21/11/2023 2 0

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Phần 1 (In năm 2013)

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Phần 1 (In năm 2013)

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và thuật toán gồm 7 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 4 chương đầu, trình bày nội dung về: Chương 1 - Các khái niệm cơ bản; Chương 2 - Thuật toán đệ quy; Chương 3 - Các cấu trúc dữ liệu cơ bản; Chương 4 - Cây;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   189 p stu 23/10/2023 47 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=stu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERstu233530vi