Ebook Lý thuyết ăn mòn và chống ăn mòn bêtông - Bêtông cốt thép trong xây dựng: Phần 1

Phần 1 cuốn sách Lý thuyết ăn mòn và chống ăn mòn bêtông - Bêtông cốt thép trong xây dựng trình bày các nội dung: Tổng quan về nghiên cứu ăn mòn và biện pháp chống ăn mòn cho bêtông và bêtông cốt thép, lý thuyết chung về an toàn cho bêtông và bêtông cốt thép, vật liệu xây dựng - Đối tượng bị ăn mòn. Mời các bạn cùng tham khảo.