• Chủ nghĩa Mác - Lênin

  Chủ nghĩa Mác - Lênin

  Triết học nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội, và tư duy. Giáo trình Chủ nghĩa Mac – Lenin có nội dung về lịch sử hình thành, quá trình phát triển cũng như các quy luật vận động trong Triết học. Các bạn có thể tham khảo để nắm nội dung một cách tốt nhất.

   172 p stu 04/12/2021 35 0

 • Ebook Hỏi và đáp môn học đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - NXB Chính trị quốc gia

  Ebook Hỏi và đáp môn học đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - NXB Chính trị quốc gia

  Cuốn sách Hỏi và đáp môn học đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam doh NXB Chính trị quốc gia ấn hành được biên soạn với các câu hỏi và câu trả lời được sắp xếp theo nội dung trình tự phù hợp với chương trình môn học đảm bảo tính cơ bản hệ thống nhưng cô đọng.

   293 p stu 04/12/2021 32 1

 • Ebook Ôn thi Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - GS. Lê Mậu Hãn

  Ebook Ôn thi Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - GS. Lê Mậu Hãn

  Cuốn sách Ôn thi Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam được trình bày dưới dạng hỏi đáp, nội dung bảo đảm tính hệ thống, có trọng điểm và bám sát yêu cầu chương trình bộ môn Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam.

   94 p stu 04/12/2021 17 0

 • Bài giảng về Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Bài giảng về Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Mục tiêu của bài giảng là cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam; Xây dựng cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng; giúp sinh viên vận dụng kiến thức để chủ động, tích cực giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội.

   96 p stu 04/12/2021 31 1

 • Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt Nam. Đường lối cách mạng thể hiện qua cương lĩnh, nghị quyết của Đảng. Giáo trình làm rõ hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong...

   68 p stu 04/12/2021 35 0

 • Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - Bộ GD&ĐT

  Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - Bộ GD&ĐT

  Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam do nhiều tác giả biên soạn được dùng trong các hệ Cao Đẳng và Đại học. Giáo trình gồm 6 chương: chương 1 có nội dung về sự ra đời của ĐCSVN, chương 2 khái quát nội dung về Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền, chương 3 có nội dung Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chương 4:...

   193 p stu 04/12/2021 31 1

 • Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam - HV Công nghệ Bưu chính viễn thông

  Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam - HV Công nghệ Bưu chính viễn thông

  Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam là tài liệu hướng dẫn học tập trên cơ sở giáo trình chuẩn của môn học "Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam" do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn. Đối tượng sử dụng tài liệu này là sinh viên học từ xa với điều kiện chủ yếu là tự học. Tài liệu được biên soạn theo hướng chốt lại những nội dung quan...

   148 p stu 04/12/2021 27 0

 • Giáo trình Giáo dục quốc phòng (Tập 1) - TS. Đồng Xuân Quách

  Giáo trình Giáo dục quốc phòng (Tập 1) - TS. Đồng Xuân Quách

  Giáo dục quốc phòng cho học sinh sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Qua đó tạo điều kiện cho thế hệ trẻ có điều kiện tu dưỡng đạo đức và rèn luyện năng lực thực tế để sẵn sàng thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. Môn...

   226 p stu 04/12/2021 44 1

 • Giáo trình Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

  Giáo trình Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

  Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế là một môn khoa học nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển của giai cấp công nhân, phong trào công nhân và chính đảng của nó. Giáo trình lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập của cán bộ giáo viên và học viên hệ cử nhân lý luận chính trị...

   217 p stu 04/12/2021 31 1

 • Bài giảng Giáo dục quốc phòng an ninh

  Bài giảng Giáo dục quốc phòng an ninh

  Giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên là một trong những nội dung của chiến lược đào tạo con người , nhằm đào tạo ra những con người mới xã hội chủ nghĩa có đầy đủ trình độ năng lực để thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược : xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắsc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa....

   123 p stu 04/12/2021 27 1

 • Ebook Hệ thống phạm trù lý học, triết học Phương Đông - Mộng Bồi Nguyên

  Ebook Hệ thống phạm trù lý học, triết học Phương Đông - Mộng Bồi Nguyên

  Cuốn sách Hệ thống phạm trù lý học, triết học Phương Đông được biên soạn với nội dung trình bày hệ thống khái niệm, phạm trù của triết học Phương ĐônG, là sự chú trọng vào vấn đề xã hội và con ngườI, là sự gắn bó giữa triết học với chính trị và đạo đức, hoặc giữa triết học với tôn giáo. Đây là tài liệu học tập cho sinh viên...

   618 p stu 04/12/2021 25 1

 • Giáo trình Triết học Mác Lênin - GS.TS. Nguyễn Ngọc Long & GS.TS. Nguyễn Hữu Vui

  Giáo trình Triết học Mác Lênin - GS.TS. Nguyễn Ngọc Long & GS.TS. Nguyễn Hữu Vui

  Triết học là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới, về vị trí - vai trò của con người trong thế giới ấy. Giáo trình do GS.TS. Nguyễn Ngọc Long & GS.TS. Nguyễn Hữu Vui đồng chủ biên gồm 2 phần nội dung chính nói về: khái lược về triết học & lịch sử triết học, những nguyên lý cơ bản của triết học Mác - Lênin.

   188 p stu 04/12/2021 30 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số