Giáo trình Nhập môn Cơ sở dữ liệu - Nguyễn Thế Dũng

Giáo trình Nhập môn Cơ sở dữ liệu gồm có 9 chương như sau: Chương 1 khái quát về các hệ cơ sở dữ liệu, chương 2 mô hình cơ sở dữ liệu, chương 3 mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, chương 4 ngôn ngữ cơ sở dữ liệu, chương 5 ràng buộc toàn vẹn, chương 6 phụ thuộc hàm và khóa, chương 7 phân tách, chương 8 chuẩn hóa, chương 9 phụ thuộc đa trị.