Ebook Đại số và hình học giải tích: Phần 2

Ebook Đại số và hình học giải tích: Phần 2 gồm có 2 chương, cung cấp các kiến thức cơ bản về ánh xạ tuyến tính, dạng toàn phương và hình học giải tích. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.