Ebook Bài tập Toán cao cấp (Dành cho Kinh tế và Quản trị): Phần 2

Bài tập Toán cao cấp (dùng cho các ngành Kinh tế - Quản trị): Phần 2 gồm có 4 chương như sau: Chương 5 tích phân, chương 6 hàm nhiều biến, chương 7 phương trình vi phân, chương 8 ứng dụng của giải tích trong kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.