Đồ án môn học Chi tiết máy - Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Đồ án môn học Chi tiết máy bao gồm 3 chương với các nội dung chính nói về hệ thống dẫn động băng tải, xác định công suất động cơ và phân phối tỷ số truyền,tính toán thiết kế truyền động xích. Mời ban đọc tham khảo.