• Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 1: Tổng quan về marketing

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 1: Tổng quan về marketing

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 1: Tổng quan về marketing. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: trình bày được quá trình phát triển và các quan điểm marketing; làm rõ khái niệm về marketing, quá trình marketing trong doanh nghiệp; phân tích những nguyên tắc và mục tiêu marketing; tìm hiểu vai trò và chức năng marketing trong tổ chức;... Mời các bạn...

   29 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 2: Môi trường marketing

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 2: Môi trường marketing

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 2: Môi trường marketing. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: trình bày khái niệm về môi trường, các nhóm môi trường ảnh hưởng đến hoạt động marketing của các doanh nghiệp; phân tích nội dung và sự tác động của môi trường vĩ mô, vi mô và môi trường nội vi đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;......

   29 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 3: Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 3: Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 3: Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: nhận thức căn bản về hệ thống thông tin marketing (MIS); hiểu rõ đặc điểm hoạt động nghiên cứu marketing, vai trò của nghiên cứu marketing đối với doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   26 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 4: Hành vi khách hàng

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 4: Hành vi khách hàng

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 4: Hành vi khách hàng. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: khái quát được các đặc điểm của thị trường người tiêu dùng, mô hình hành vi người tiêu dùng, nhận biết các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua và quá trình quyết định mua của người tiêu dùng cá nhân;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

   28 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 5: Chọn thị trường mục tiêu

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 5: Chọn thị trường mục tiêu

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 5: Chọn thị trường mục tiêu. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: phân tích được khái niệm, tầm quan trọng khi chọn thị trường mục tiêu trong hoạt động marketing; phân tích quá trình chọn thị trường mục tiêu của doanh nghiệp và những hoạt động marketing hướng đến thị trường mục tiêu;... Mời các...

   36 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 6: Chiến lược sản phẩm

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 6: Chiến lược sản phẩm

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 6: Chiến lược sản phẩm. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: làm rõ khái niệm sản phẩm trên quan điểm Marketing; phân tích vai trò của chiến lược sản phẩm trong hoạt động Marketing; phân tích nội dung chiến lược sản phẩm của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   44 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 7: Chiến lược giá

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 7: Chiến lược giá

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 7: Chiến lược giá. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: trình bày được khái niệm về giá và chiến lược giá; diễn giải được các yếu tố ảnh hưởng đến các quyết định về giá; phân biệt ba phương pháp định giá và phân tích được một số chiến lược giá điển hình;... Mời các bạn cùng tham khảo...

   39 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 8: Chiến lược phân phối

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 8: Chiến lược phân phối

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 8: Chiến lược phân phối. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: làm rõ bản chất của phân phối, kênh phân phối và chiến lược phân phối trong hoạt động marketing của doanh nghiệp; nắm được các quy trình thiết kế và quản trị kênh phân phối;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   42 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 9: Chiến lược truyền thông marketing

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 9: Chiến lược truyền thông marketing

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 9: Chiến lược truyền thông marketing. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: khái quát về chiến lược truyền thông - một công cụ thực hiện chức năng truyền thông trong hoạt động marketing của doanh nghiệp; tìm hiểu các công cụ chủ yếu của chiến lược truyền thông;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   51 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 10: Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát marketing

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 10: Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát marketing

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 10: Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát marketing. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: mô tả được các hình thức tổ chức hoạt động marketing trong doanh nghiệp; giải thích được sự khác biệt giữa các hình thức tổ chức hoạt động marketing trong doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi...

   28 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Marketing địa phương: Phần 1

  Bài giảng Marketing địa phương: Phần 1

  Phần 1 Bài giảng Marketing địa phương - ĐH Phạm Văn Đồng gồm nội dung 5 chương đầu tài liệu, trình bày Tổng quan về marketing địa phương, kế hoạch hóa chiến lược marketing địa phương, phân tích và đánh giá cơ hội marketing, phân đoạn thị trường và định vị địa phương, quá trình lựa chọn địa điểm đầu tư

   67 p stu 24/07/2022 11 0

 • Bài giảng Marketing địa phương: Phần 2

  Bài giảng Marketing địa phương: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 Bài giảng Marketing địa phương: Phần 2 gồm 2 chương được trình bày như sau Các kỹ thuật marketing, Chức năng xúc tiến – Truyền thông thông tin, Dịch vụ cho nhà đầu tư, Thực hiện và phối hợp các hoạt động marketing. Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p stu 24/07/2022 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số