Thực hành Toán rời rạc - Chương 4: Phép đếm – hoán vị, tổ hợp và chỉnh hợp

Thực hành Toán rời rạc - Chương 4: Phép đếm – hoán vị, tổ hợp và chỉnh hợp. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: hoán vị, tổ hợp và chỉnh hợp; sử dụng thư viện itertools với các phép toán hỗ trợ xử lý về tổ hợp; ôn luyện cơ bản về Python: Hàm ngẫu nhiên toán học và lặp trong Python; tập phủ trùm tối thiểu (Set Cover Problem);... Mời các bạn cùng tham khảo!