Thực hành Toán rời rạc - Chương 1: Cơ sở logic và tập hợp

Thực hành Toán rời rạc - Chương 1: Cơ sở logic và tập hợp. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: các phép toán luận lý trong Python; dữ liệu dạng tập hợp trong Python: Set; dữ liệu dạng tập hợp trong Sympy: FiniteSet;... Mời các bạn cùng tham khảo!