Thực hành Toán cao cấp - Chương 8: Hàm nhiều biến và ứng dụng (Tiếp theo)

Thực hành Toán cao cấp - Chương 8: Hàm nhiều biến và ứng dụng (Tiếp theo). Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: một số lưu ý khi sử dụng sympy; giới thiệu Solveset trong Sympy; giới thiệu các biến đổi với hàm nhiều biến; bài toán tối ưu về nhân tử Lagrange;... Mời các bạn cùng tham khảo!