Thực hành Toán cao cấp - Chương 6: Hàm số, dãy và một số ứng dụng

Thực hành Toán cao cấp - Chương 6: Hàm số, dãy và một số ứng dụng. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: giới thiệu lập trình đệ quy trong Python; dãy số (sequence) đệ quy; revisit: phương pháp Gradient Ascent/Descent;... Mời các bạn cùng tham khảo!