Thực hành Toán cao cấp - Chương 1: Xử lý số và hình thức với Python

Thực hành Toán cao cấp - Chương 1: Xử lý số và hình thức với Python. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: môn học Thực hành toán cao cấp và các yêu cầu; giới thiệu môi trường làm việc Python; hàm số, tính chất và giới hạn của hàm số; bài toán lãi suất kép liên tục – Continous Compound Interest;... Mời các bạn cùng tham khảo!