Giáo trình Xác suất và thống kê - PGS.TS. Phạm Văn Kiều

Để tiếp thu được nội dung của giáo trình này và có khả năng vận dụng tốt cho nghành nghề của mình độc giả phải hiểu biết về giải tích tổ hợp, phép tính vi tích phân, ma trận và hệ phương trình đại số tuyến tính. Nội dung của cuồn sách được chia thành 8 chương. Chương đầu tiên trình bày 1 số nội dung của giải tích tổ hợp. Chương 1, 2, 3 trình bày các khái niệm xác suất, biến ngẫu nhiên, hàm phân phối và các số đặc trưng và một số định lý giới hạn thuộc luật số lớn và định lý giới hạn trung tâm. Nó làm cơ sở khoa học để nghiên cứu về thống kê ở các chương tiếp sau. Chương 4, 5, 6, 7 trình bày các vấn đề quan trọng của thống kê toán học như: mẫu ngẫu nhiên, hàm phân phối mẫu, các số đặc trưng mẫu, lý thuyết ước lượng, lý thuyết kiểm định giả thiết, hồi quy và tương quan.