Giáo trình Thương phẩm hàng thực phẩm - NXB Hà Nội

Giáo trình nhằm mục đích giúp học sinh, sinh viên nắm được nội dung nghiên cứu của môn học Thương phẩm hàng thực phẩm. Bộ môn này nghiên cứu những tính chất và thành phần cấu tạo của hàng thực phẩm, vai trò và ý nghĩa của các loại thực phẩm đối với cơ thể người. Môn học còn đề cập đến những phương pháp kiểm tra chất lượng lương thực thực phẩm cũng như cách bao gói, vận chuyển và chế độ bảo quản. Mặt khác, môn học còn nghiên cứu đặc điểm công nghệ của quá trình sản xuất một số mặt hàng thực phẩm để thấy rõ nguyên nhân gây nên những biến đổi xảy ra trong thực phẩm, ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm trong quá trình lưu thông.