Giáo Trình Quản trị doanh nghiệp - Ths. Đồng Thị Vân Hồng

Với mục tiêu trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kinh doanh - quản trị doanh nghiệp và kỹ năng thu thập xử lý các thông tin kế toán đồng thời lựa chọn các phương pháp, hình thức,biện pháp quản trị để quản lý kinh tế tài chính và tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 1 cách hiệu quả. Nội dung giáo trình gồm 5. Chương I giới thiệu về doanh nghiệp và tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp. Chương 2 nghiên cứu về lập chiến lược, kế hoạch trong quản trị doanh nghiệp. Chương 3 tập trung tìm hiểu về quản trị nhân sự, khoa học - công nghệ trong doanh nghiệp. Nội dung chương 4 liên quan đến quản trị chi phí, kết quả các chính sách tài chính doanh nghiệp. Chương 5 trang bị cho sinh viên các kiến thức kế toán và ra quyết định.