Giáo trình Môđun Hàn điện cơ bản

Giáo trình Mô đun hàn điện cơ bản được biên soạn dựa trên cơ sở chương trình đào tạo thực hành thuộc bộ môn Công nghệ Hàn - Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam định. Giáo trình dùng để làm tài liệu giảng dạy thực hành cho giáo viên, làm tài liệu học tập cho sinh viên và học sinh ngành công nghệ hàn, đồng thời cũng là tài liệu tham khảo cho cán bộ kỹ thuật và công nhân trong các lĩnh vực kỹ thuật khác.