Giáo trình Kỹ thuật audio và video tương tự

Giáo trình Kỹ thuật audio và video tương tự cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về hệ thống audio và video tương tự, hệ thống thu và phát thanh tương tự, hệ thống thu và phát hình trắng đen, hệ thống thu phát hình màu.