Giáo trình An toàn điện - ĐH Bách Khoa Đà Nẵng

An toàn điện là giáo trình do khoa Điện trường ĐH. Bách Khoa Đã Nẵng biên soạn. Tài liệu gồm có 8 chương. Chương 1 giới thiệu nhập môn về khoa học bảo hộ lao động và vệ sinh lao động. Nội dung chương 2 đề cập đến các khái niệm về an toàn điện. Chương 3 trình bày một số phân tích an toàn các mạng điện. Chương 4 khái quát về bảo vệ nối đất. Bảo vệ nối dây trung tính là nội dung được đề cập đến trong chương 5. Chương 6 tập trung tìm hiểu bảo vệ chống sự xâm nhập điện áp cao sang điện áp thấp. Chương 7 nghiên cứu ảnh hưởng của trường điện từ và đề phòng tĩnh điện. Nội dung của chương 8 liên quan đến dụng cụ, phương tiện cần thiết cho an toàn điện và cấp cứu người khi bị điện giật.