Ebook Tổ chức sự kiện: Phần 1

Ebook "Tổ chức sự kiện" nhằm khái quát những vấn đề lý luận và hệ thống hóa các hoạt động kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ dùng để giảng dạy cho sinh viên. Phần 1 sẽ trình bày những nội dung về: Bản chất của tổ chức hoạt động sự kiện; Dự toán ngân sách và lập kế hoạch tổ chức sự kiện; Tổ chức và tính toán thời gian;... Mời các bạn cùng tham khảo!