Ebook Sức bền vật liệu - Lê Đức Thanh

Sức bền vật liệu là môn khoa học thực nghiệm để đảm bảo sự tin cậy của các phương pháp tính, môn học kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu thực nghiệm và suy luận lý thuyết. Nghiên cứu thực nghiệm nhằm phát hiện ra tính chất ứng xử của các vật liệu với các dạng chịu lực khác nhau, làm cơ sở đề xuất các giả thiết đơn giản hơn để xây dựng lý thuyết. Vì vậy, lý thuyết sức bền vật liệu mang tính gần đúng. Thí nghiệm kiểm tra các lý thuyết tính toán đã xây dựng. Trong nhiều trường hợp, phải làm thí nghiệm trên mô hình công trình thu nhỏ trước khi xây dựng hoặc thử tải công trình trước khi sử dụng. Hy vọng giáo trình này sẽ đáp ứng được những yêu cầu của bộ môn sức bền vật liệu.