Ebook Nhập môn Mạng máy tính - Hồ Đắc Phương

Nội dung tài liệu gồm có 5 chương. Chương mở đầu, chương 1 giới thiệu chung về Mạng máy tính. Chương 2 khái quát về tầng ứng dụng. Tầng giao vận là nội dung được đề cập đến trong chương 3. Nội dung chương 4 tập trung tìm hiểu tầng mạng. Chương cuối cùng, chương 5 nghiên cứu về tầng liên kết dữ liệu.