Ebook Bài tập sức bền vật liệu - Vũ Đình Lai & Nguyễn Văn Nhậm

Cuốn sách trình bày những khái niệm cơ bản của phần lý thuyết, các chỉ dẫn cần thiết về phương pháp, những thí dụ giải bài toán mẫu, những bài tập tự giải, đáp số và số liệu tra cứu. Các bài tập tự giải được trình bày dưới dạng sơ đồ cùng với các số liệu cần thiết. Mỗi nhóm bài tập liên quan đến một đề tài và có một mục đích chung thì có một chỉ dẫn chung về mục đích cần phải đạt được khi giải.