Giáo trình Thiết kế quần áo - Trần Thủy Bình

Giáo trình Thiết kế quần áo do TS. Trần Thủy Bình biên soạn được cấu tạo từ hai mảng kiến thức. Phần A "Lịch sử Thời trang", giới thiệu khái quát về thói quen, thị hiếu thẩm mỹ, tập quán mặc trong quá khứ của các dân tộc trên thế giới và của người Việt Nam. Tài liệu cung cấp không chỉ những nội dung cơ bản, cô đọng nhất về lịch sử trang phục mà cả những kiến thức về thời trang và mốt. Phần B gồm có 3 chương. Chương thứ nhất tập trung tìm hiểu về màu sắc. Chương thứ hai nghiên cứu các yếu tố khác của mỹ thuật trang phục. Trong chương cuối cùng, chương 3 tác giả cung cấp các kiến thức về bố cục và các thủ pháp xây dựng bố cục cùng hiệu quả thẩm mỹ do các bố cục đem lại.