• Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 1 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 1 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 1 Giới thiệu môn học cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu môn học; Trước khi bắt đầu: hiểu đúng về game; Vòng đời của phát triển game; Chia nhóm và thảo luận. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p stu 30/11/2022 2 0

 • Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 2 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 2 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 2 Ngành công nghiệp trò chơi điện tử cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử phát triển của trò chơi điện tử; Các vị trí trong một nhóm phát triển game; Tài liệu thiết kế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p stu 30/11/2022 2 0

 • Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 3 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 3 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 3 Làm quen với Unity cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về unity; Cài đặt unity; Bắt đầu một project unity; Giao diện của unity; Các khái niệm cơ bản của unity; Kiến trúc engine unity; Thử một project đơn giản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p stu 30/11/2022 2 0

 • Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 4 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 4 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 4 GameObject trong Unity cung cấp cho người học những kiến thức như: GameObject; C# Script; Làm việc với màn hình console; Viết mã tìm hiểu về vòng đời của GameObject. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p stu 30/11/2022 2 0

 • Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 5 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 5 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 5 Game 2D đơn giản cung cấp cho người học những kiến thức như: Xây dựng kịch bản; Chuẩn bị tài nguyên; Thiết lập project và các thành phần; Xây dựng màn hình trò chơi; Xây dựng hành động cho nhân vật chính; Xây dựng hành động cho máy; Xử lý biến cố; Bổ sung các chi tiết khác. Mời các bạn...

   34 p stu 30/11/2022 2 0

 • Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 6 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 6 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 6 Clone game kinh điển Tetris cung cấp cho người học những kiến thức như: Gameplay; Chuẩn bị tài nguyên; Thiết lập project và các thành phần; Cấu trúc dữ liệu chính; Xử lý sự kiện; Các loại biến cố trong trò chơi; Các mở rộng nên xem xét. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p stu 30/11/2022 2 0

 • Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 7 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 7 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 7 Unity networking cung cấp cho người học những kiến thức như: Multiplayer game; Multiplayer flow; Networking; Multiplayer game trong unity; Game Pong, phiên bản mạng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p stu 30/11/2022 2 0

 • Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 4 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 4 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 4 Animation unity, với mục tiêu bài học là mô tả được tính năng của Animation trong Unity; Thực hiện được việc tạo chuyển động cho một đối tượng trong Unity; Bảo đảm an toàn cho người và thiết bị trong quá trình thực hành.

   9 p stu 30/11/2022 2 0

 • Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 1 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 1 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 1 Tổng quan unity 3D, với mục tiêu bài học là mô tả được các thể loại game; Trình bày khái niệm về game engine; trình bày được ưu điểm của Unity 3D; tải và cài đặt được phần mềm Unity 3D; bảo đảm an toàn cho người và thiết bị trong quá trình thực hành.

   16 p stu 30/11/2022 1 0

 • Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 3 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 3 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 3 Lập trình trên Unity, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lập trình chuyển động (hướng dẫn các hàm liên quan tới chuyển động, translate, velocity, addforce …); Xử lý va chạm đối tượng; Tạo đối tượng cha, đối tượng con (giải thích Position, locaposition), cách lấy đối tượng con trong cha.

   25 p stu 30/11/2022 1 0

 • Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 2 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 2 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 2 Giao diện và các đối tượng unity, cung cấp cho người học những kiến thức như: Làm quen với giao diện Unity; Các đối tượng thường dùng; Cách thức điều chỉnh và sử dụng camera. Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p stu 30/11/2022 1 0

 • Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 5 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 5 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 5 Thiết kế game 2D, với mục tiêu bài học là mô tả được quy trình thiết kế Game cơ bản; Thiết kế được Game 2D hoàn chỉnh với đầy đủ chức năng theo yêu cầu; Thể hiện tính tư duy, sáng tạo trong sản phẩm.

   15 p stu 30/11/2022 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số