• Thực hành Toán rời rạc - Chương 3 Phép đếm

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 3 Phép đếm

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 3: Cơ sở logic và tập hợp. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: các nguyên lý cộng, nhân, bù trừ; lý thuyết tập hợp với kiểu dữ liệu list trong Python; bài toán ứng dụng 1 - xây dựng danh sách tour địa điểm du lịch tại TP.HCM; nguyên lý chuồng bồ câu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p stu 28/08/2022 6 0

 • Thực hành Toán rời rạc - Chương 1: Cơ sở logic và tập hợp

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 1: Cơ sở logic và tập hợp

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 1: Cơ sở logic và tập hợp. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: các phép toán luận lý trong Python; dữ liệu dạng tập hợp trong Python: Set; dữ liệu dạng tập hợp trong Sympy: FiniteSet;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p stu 28/08/2022 8 0

 • Thực hành Toán rời rạc - Chương 2: Ánh xạ và quy nạp toán học

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 2: Ánh xạ và quy nạp toán học

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 2: Ánh xạ và quy nạp toán học. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: ôn luyện kiến thức cơ bản Python; ánh xạ và hàm hợp; quy nạp toán học và xây dựng hàm đệ quy trong Python;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p stu 28/08/2022 6 0

 • Thực hành Toán rời rạc - Chương 4: Phép đếm – hoán vị, tổ hợp và chỉnh hợp

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 4: Phép đếm – hoán vị, tổ hợp và chỉnh hợp

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 4: Phép đếm – hoán vị, tổ hợp và chỉnh hợp. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: hoán vị, tổ hợp và chỉnh hợp; sử dụng thư viện itertools với các phép toán hỗ trợ xử lý về tổ hợp; ôn luyện cơ bản về Python: Hàm ngẫu nhiên toán học và lặp trong Python; tập phủ trùm tối thiểu (Set Cover...

   16 p stu 28/08/2022 6 0

 • Thực hành Toán rời rạc - Chương 5: Quan hệ trong tập hợp

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 5: Quan hệ trong tập hợp

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 5: Quan hệ trong tập hợp. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: bài toán nói dối – nói thật Knights và Knaves; quan hệ trên các tập hợp và biểu diễn quan hệ; bài toán ứng dụng 1 - biểu diễn cơ sở dữ liệu; bài toán ứng dụng 2 - hợp lý hóa điều kiện tìm kiếm trên dữ liệu;... Mời các bạn cùng tham...

   16 p stu 28/08/2022 7 0

 • Thực hành Toán rời rạc - Chương 6: Cơ bản về đại số Bool, Finite State Machine

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 6: Cơ bản về đại số Bool, Finite State Machine

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 6: Cơ bản về đại số Bool, Finite state machine. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: cơ bản đại số Bool với Python; khái niệm về Máy trạng thái hữu hạn FSM (Finite State Machines); xây dựng chương trình kiểm tra ngữ pháp đơn giản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p stu 28/08/2022 7 0

 • Thực hành Toán rời rạc - Chương 7: Đồ thị và các tính chất của đồ thị

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 7: Đồ thị và các tính chất của đồ thị

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 7: Đồ thị và các tính chất của đồ thị. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: biểu diễn đồ thị trong Python; một số đặc trưng và tính chất của đồ thị; sử dụng gói networkx để giải các bài toán đồ thị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p stu 28/08/2022 6 0

 • Thực hành Toán rời rạc - Chương 8: Đồ thị dạng cây

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 8: Đồ thị dạng cây

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 8: Đồ thị dạng cây. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: đồ thị cây (Tree); một số tham khảo về hỗ trợ của gói Networkx để xử lý mạng đồ thị và cây; bài toán ứng dụng 2 - bài toán tích lũy dòng chảy – câu chuyện ngập khi mưa tại đô thị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p stu 28/08/2022 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số