• Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 7: Chiến lược giá

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 7: Chiến lược giá

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 7: Chiến lược giá. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: trình bày được khái niệm về giá và chiến lược giá; diễn giải được các yếu tố ảnh hưởng đến các quyết định về giá; phân biệt ba phương pháp định giá và phân tích được một số chiến lược giá điển hình;... Mời các bạn cùng tham khảo...

   39 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 8: Chiến lược phân phối

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 8: Chiến lược phân phối

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 8: Chiến lược phân phối. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: làm rõ bản chất của phân phối, kênh phân phối và chiến lược phân phối trong hoạt động marketing của doanh nghiệp; nắm được các quy trình thiết kế và quản trị kênh phân phối;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   42 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 9: Chiến lược truyền thông marketing

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 9: Chiến lược truyền thông marketing

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 9: Chiến lược truyền thông marketing. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: khái quát về chiến lược truyền thông - một công cụ thực hiện chức năng truyền thông trong hoạt động marketing của doanh nghiệp; tìm hiểu các công cụ chủ yếu của chiến lược truyền thông;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   51 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 10: Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát marketing

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 10: Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát marketing

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 10: Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát marketing. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: mô tả được các hình thức tổ chức hoạt động marketing trong doanh nghiệp; giải thích được sự khác biệt giữa các hình thức tổ chức hoạt động marketing trong doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi...

   28 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 1 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 1 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 1 Giới thiệu môn học cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu môn học; Trước khi bắt đầu: hiểu đúng về game; Vòng đời của phát triển game; Chia nhóm và thảo luận. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 2 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 2 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 2 Ngành công nghiệp trò chơi điện tử cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử phát triển của trò chơi điện tử; Các vị trí trong một nhóm phát triển game; Tài liệu thiết kế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 3 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 3 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 3 Làm quen với Unity cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về unity; Cài đặt unity; Bắt đầu một project unity; Giao diện của unity; Các khái niệm cơ bản của unity; Kiến trúc engine unity; Thử một project đơn giản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 4 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 4 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 4 GameObject trong Unity cung cấp cho người học những kiến thức như: GameObject; C# Script; Làm việc với màn hình console; Viết mã tìm hiểu về vòng đời của GameObject. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 5 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 5 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 5 Game 2D đơn giản cung cấp cho người học những kiến thức như: Xây dựng kịch bản; Chuẩn bị tài nguyên; Thiết lập project và các thành phần; Xây dựng màn hình trò chơi; Xây dựng hành động cho nhân vật chính; Xây dựng hành động cho máy; Xử lý biến cố; Bổ sung các chi tiết khác. Mời các bạn...

   34 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 6 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 6 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 6 Clone game kinh điển Tetris cung cấp cho người học những kiến thức như: Gameplay; Chuẩn bị tài nguyên; Thiết lập project và các thành phần; Cấu trúc dữ liệu chính; Xử lý sự kiện; Các loại biến cố trong trò chơi; Các mở rộng nên xem xét. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 7 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 7 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 7 Unity networking cung cấp cho người học những kiến thức như: Multiplayer game; Multiplayer flow; Networking; Multiplayer game trong unity; Game Pong, phiên bản mạng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 4 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 4 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 4 Animation unity, với mục tiêu bài học là mô tả được tính năng của Animation trong Unity; Thực hiện được việc tạo chuyển động cho một đối tượng trong Unity; Bảo đảm an toàn cho người và thiết bị trong quá trình thực hành.

   9 p stu 30/11/2022 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số