• Giáo trình Thực hành vi xử lý

  Giáo trình Thực hành vi xử lý

  Nội dung giáo trình được chia làm 8 bài, được trình bày chi tiết như sau: Sử dụng phần mềm EMU8086 viết chương trình cho vi xử lý 80x86; lập trình giao tiếp vi xử lý với các bộ chỉ thị; lập trình giao tiếp vi xử lý với các bộ điều khiển; sử dụng phần mềm Pinnacle 52 viết chương trình cho vi điều khiển họ 8051.

   207 p stu 20/04/2022 1 0

 • Bài giảng Kỹ thuật siêu âm

  Bài giảng Kỹ thuật siêu âm

  Bài giảng Kỹ thuật siêu âm do trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung về siêu âm, Cơ sở thiết bị siêu âm, Một số thiết bị ứng dụng siêu âm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   138 p stu 20/04/2022 2 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 1 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 1 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu Ngôn ngữ C và Borland C; Các kiểu dữ liệu cơ sở; Hằng, Biến, Mảng; Cấu trúc của chương trình C. Mời các bạn cùng tham khảo!

   85 p stu 20/04/2022 4 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 2 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 2 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 2 Biểu thức và các phép toán, cung cấp cho người học những kiến thức như: Biểu thức; Các phép toán; Biểu thức điều kiện; Bài tập minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p stu 20/04/2022 4 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 3 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 3 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 3 Nhập xuất dữ liệu trong C, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các hàm nhập xuất thuộc stdio.h; Các hàm nhập xuất thuộc conio.h; Bài tập minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p stu 20/04/2022 4 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 4 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 4 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 4 Cấu trúc điều khiển trong C, cung cấp cho người học những kiến thức như: Câu lệnh if; Câu lệnh switch; Vòng lặp for; Vòng lặp while; Vòng lặp do...while; Câu lệnh goto. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p stu 20/04/2022 3 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 5 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 5 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 5 Hàm và cấu trúc chương trình, cung cấp cho người học những kiến thức như: Hàm và chương trình; Ví dụ về chương trình có hàm; Cách viết một hàm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p stu 20/04/2022 3 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 6 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 6 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 6 Kiểu dữ liệu mảng, liệt kê và cấu trúc, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiểu dữ liệu Mảng (Array); Kiểu dữ liệu liệt kê (Enum); Kiểu dữ liệu cấu trúc (Struct). Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p stu 20/04/2022 4 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 7 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 7 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 7 Con trỏ và cấp phát bộ nhớ động, cung cấp cho người học những kiến thức như: Con trỏ và địa chỉ; Cấp phát và giải phóng bộ nhớ động. Mời các bạn cùng tham khảo!

   43 p stu 20/04/2022 3 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 8 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 8 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 8 Chuỗi ký tự và tập tin, cung cấp cho người học những kiến thức như: Chuỗi ký tự; Tập tin. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p stu 20/04/2022 3 0

 • Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 8 - Nguyễn Thị Mai Trang

  Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 8 - Nguyễn Thị Mai Trang

  Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 8 Đồ họa, với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được các thành phần quan trọng trong thư viện GDI+ được sử dụng để vẽ; Sử dụng các đối tượng thuộc lớp Graphics để vẽ đường, vẽ và tô màu các đối tượng hình học, hiển thị văn bản và hình ảnh; Xây dựng được ứng dụng vẽ bằng chuột.

   29 p stu 20/04/2022 2 0

 • Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 7 - Nguyễn Thị Mai Trang

  Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 7 - Nguyễn Thị Mai Trang

  Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 7 Làm việc với File và Thư mục, với mục tiêu giúp các bạn có thể tạo, đọc, ghi và cập nhật được file; Sử dụng được lớp File và Directory để truy xuất được thông tin về file và thư mục lưu trữ trên máy tính; Thao tác thành thạo khi truy cập file tuần tự; Sử dụng được các lớp FileStream, StreamReader,...

   11 p stu 20/04/2022 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số