• Giáo trình Lập trình trên nền Web: Phần 1

  Giáo trình Lập trình trên nền Web: Phần 1

  Giáo trình Lập trình trên nền Web: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về ASP.NET; Ngôn ngữ lập trình C#; Làm việc với Web Form. Mời các bạn cùng tham khảo!

   194 p stu 30/11/2022 0 0

 • Giáo trình Lập trình trên nền Web: Phần 2

  Giáo trình Lập trình trên nền Web: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Lập trình trên nền Web: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Truy nhập cơ sở dữ liệu; Web Services. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung giáo trình!

   87 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Chương trình dịch: Phần 1

  Bài giảng Chương trình dịch: Phần 1

  Bài giảng Chương trình dịch: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm, kiển thức cơ bản về chương trình dịch. Môi trường của chương trình dịch. Các giai đoạn của chương trình dịch. Nhóm các giai đoạn của chương trình dịch. Các đặc trưng cơ bản của ngôn ngữ lập trình bậc cao.

   75 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Chương trình dịch: Phần 2

  Bài giảng Chương trình dịch: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Chương trình dịch: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Trình bày các kiến thức cơ bản về: Vị trí, nhiệm vụ của giai đoạn phân tích cú pháp và các phương pháp phân tích cú pháp. Các kỹ thuật biến đổi văn phạm: khử đệ quy trái, thừa số hoá bên trái, khử nhập nhằng. Phương pháp phân tích top –...

   143 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Phần 1

  Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Phần 1

  Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về Trí tuệ nhân tạo; Các chiến lược tìm kiếm; Các giải thuật tìm kiếm lời giải cho trò chơi;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   118 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Phần 2

  Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Logic vị từ; Chiến lược phân giải sử dụng tập hỗ trợ; Biểu diễn tri thức; Kiểu dữ liệu cấu trúc của Prolog; Ngữ nghĩa của chương trình Prolog;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   141 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 1: Tổng quan về marketing

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 1: Tổng quan về marketing

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 1: Tổng quan về marketing. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: trình bày được quá trình phát triển và các quan điểm marketing; làm rõ khái niệm về marketing, quá trình marketing trong doanh nghiệp; phân tích những nguyên tắc và mục tiêu marketing; tìm hiểu vai trò và chức năng marketing trong tổ chức;... Mời các bạn...

   29 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 2: Môi trường marketing

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 2: Môi trường marketing

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 2: Môi trường marketing. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: trình bày khái niệm về môi trường, các nhóm môi trường ảnh hưởng đến hoạt động marketing của các doanh nghiệp; phân tích nội dung và sự tác động của môi trường vĩ mô, vi mô và môi trường nội vi đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;......

   29 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 3: Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 3: Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 3: Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: nhận thức căn bản về hệ thống thông tin marketing (MIS); hiểu rõ đặc điểm hoạt động nghiên cứu marketing, vai trò của nghiên cứu marketing đối với doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   26 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 4: Hành vi khách hàng

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 4: Hành vi khách hàng

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 4: Hành vi khách hàng. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: khái quát được các đặc điểm của thị trường người tiêu dùng, mô hình hành vi người tiêu dùng, nhận biết các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua và quá trình quyết định mua của người tiêu dùng cá nhân;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

   28 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 5: Chọn thị trường mục tiêu

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 5: Chọn thị trường mục tiêu

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 5: Chọn thị trường mục tiêu. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: phân tích được khái niệm, tầm quan trọng khi chọn thị trường mục tiêu trong hoạt động marketing; phân tích quá trình chọn thị trường mục tiêu của doanh nghiệp và những hoạt động marketing hướng đến thị trường mục tiêu;... Mời các...

   36 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 6: Chiến lược sản phẩm

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 6: Chiến lược sản phẩm

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 6: Chiến lược sản phẩm. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: làm rõ khái niệm sản phẩm trên quan điểm Marketing; phân tích vai trò của chiến lược sản phẩm trong hoạt động Marketing; phân tích nội dung chiến lược sản phẩm của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   44 p stu 30/11/2022 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số